Personvernerklæring, Able AS

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags relasjon vedkommende har til oss.

Behandlingsansvarlig

Able AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og bestemmer dermed formålet med behandlingen av personopplysninger, hvilke hjelpemidler som skal benyttes og er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Able AS finnes nederst i denne personvernerklæringen og på våre hjemmesider.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Vi lagrer kontaktinformasjon (inkludert navn, stilling/posisjon, telefonnummer og epostadresse) for personer som enten er oppdragsgiver, potensiell oppdragsgiver, interessent, potensiell interessent, leverandør, samarbeidspartner eller har en stilling hos noen av de nevnte som gjør at det er naturlig for oss å ha kontaktdata på vedkommende. I tillegg til rene kontaktdata, kan vi i enkelte tilfeller lagre tilleggsopplysninger knyttet til hvem av våre medarbeidere som har hatt kontakt med eller kjenner spesielt til vedkommende.

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi utveksler med personer i vår database. Dette inkluderer også møtereferater fra møter der vedkommende har deltatt.

Nyhetsbrev

Able sender fra tid til annen ut nyhetsbrev. Mottakerne får slike nyhetsbrev i kraft av den profesjonelle stilling/funksjon de har i sine bedrifter. Mottaker er altså funksjonen den enkelte representerer, ikke personen i seg selv.

Formål – hva opplysningene brukes til

Når vi lagrer kontaktinformasjon om personer, er dette knyttet opp mot den rollen disse har som eier eller medarbeider i bedrift som Able har hatt, har eller kan tenkes å få en forretningsmessig relasjon til.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysninger lagrer vi så lenge vi har eller kan tenkes å få en relasjon til det aktuelle bedrift vedkommende er knyttet til.

Hvem vi deler opplysningene med

Able deler ikke kontaktinformasjon med andre uten at dette er direkte knyttet til og relevant for den forretningsmessige virksomheten mellom Able og den aktuelle tredjepart.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjepart, stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

De kontaktopplysningene vi lagrer, registreres og oppdateres av Ables egne medarbeidere.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Able AS
Gyldenløves Gate 2B,
4611 Kristiansand
Telefon: 913 43 980

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 24. januar 2022.